Mua ngay
Hotline1900-6811
Translate by google
TIN TỨC » Tổng hợp các mẫu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78
Thứ tư, 12/04/2023, 15:53    

Tổng hợp các mẫu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

Hiện nay, có rất nhiều mẫu hóa đơn điện tử được các doanh nghiệp áp dụng. Vậy, làm cách nào để nhận biết mẫu hóa đơn đang sử dụng là hợp lệ?


Bài viết sau đây, CÔNG TY PHẦN MỀM FAST sẽ tổng hợp các mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ theo quy định pháp luật. Đồng thời cung cấp các thông tin về hình thức hóa đơn sử dụng, ký hiệu hóa đơn theo Thông tư 78 và Nghị định 123. Mời quý khách cùng theo dõi để được giải đáp cụ thể!

Các mẫu hóa đơn điện tử mới nhất hiện nay

Các mẫu hóa đơn điện tử mới nhất hiện nay

Mẫu hóa đơn điện tử bao gồm những nội dung gì?


Hóa đơn điện tử là một trong 3 mẫu mà quý khách cần phải nộp cho Cơ quan Thuế (CQT) khi thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Nội dung của mẫu hóa đơn được quy định tại Điều 10 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:


STT

Nội dung

1

Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn.

2

Tên liên hóa đơn áp dụng đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3

Số hóa đơn.

4

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán.

5

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua.

6

Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

7

Chữ ký của người bán, chữ ký của người mua.

8

Thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 9 Nghị định này và được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch.

9

Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn.

10

Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

11

Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có) theo hướng dẫn tại điểm e khoản 6 Điều này và các nội dung khác liên quan (nếu có).

12

Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

13

Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn.


Quy định về ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử và ký hiệu hóa đơn


Ký hiệu mẫu hóa đơn điện tử và ký hiệu hóa đơn được ghi ở phía trên bên phải của hóa đơn. Hoặc cũng có thể thay đổi vị trí để dễ dàng nhận biết. Căn cứ theo Điều 4 của Thông tư 78/2021/TT-BTC có quy định về cách ký hiệu như sau.

Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử

Để phản ánh loại hóa đơn điện tử cần sử dụng các số tự nhiên từ 1 đến 6 để làm ký hiệu mẫu số hóa đơn. Cụ thể:
  • Số 1: Dùng để phản ánh loại hóa đơn điện tử giá trị gia tăng.
  • Số 2: Dùng để phản ánh loại hóa đơn điện tử bán hàng.
  • Số 3: Dùng để phản ánh loại hóa đơn điện tử bán tài sản công.
  • Số 4: Dùng để phản ánh loại hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia.
  • Số 5: Dùng để phản ánh loại hóa đơn điện tử như tem, vé, thẻ, phiếu thu hoặc các chứng từ điện tử khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định 123.
  • Số 6: Dùng để phản ánh các loại chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa đơn, bao gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý.

Ký hiệu hóa đơn điện tử

Khác với ký hiệu mẫu hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn sẽ là nhóm 6 ký tự bao gồm cả chữ viết và chữ số, dùng để phản ánh những thông tin về hóa đơn có mã Cơ quan Thuế hoặc không, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn. Cụ thể, 6 ký tự đó được quy định như sau:
  • Ký tự đầu tiên là 1 chữ cái C hoặc K. Trong đó, chữ C phản ánh hóa đơn điện tử có mã CQT, còn chữ K phản ánh hóa đơn không có mã CQT.
  • Ký tự thứ hai và ba là 2 chữ số Ả Rập, dùng để phản ánh năm lập hóa đơn điện tử. Hai ký tự này sẽ được xác định theo 2 số cuối của năm dương lịch. Ví dụ, năm lập hóa đơn là 2023 thì ghi là 23.
  • Ký tự thứ tư là 1 chữ cái (bao gồm T, D, L, M, N, B, G, H), dùng để phản ánh loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Trong đó:
   • Chữ T: Dùng cho loại hóa đơn mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với CQT.
   • Chữ D: Dùng cho loại hóa đơn điện tử bán tài sản công và bán hàng dự trữ quốc gia hoặc hóa đơn đặc thù không yêu cầu phải có các tiêu thức do doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng.
   • Chữ L: Dùng cho các loại hóa đơn điện tử được cấp bởi CQT theo từng lần phát sinh.
   • Chữ M: Dùng cho hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền.
   • Chữ N: Dùng cho các loại phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử.
   • Chữ B: Dùng cho các loại phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.
   • Chữ G: Dùng cho các loại tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn GTGT.
   • Chữ H: Dùng cho các loại tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn bán hàng.
  • Ký tự thứ năm và sáu là chữ viết do người bán tự xác định dựa trên nhu cầu quản lý. Người bán có thể sử dụng 2 ký tự này để phân biệt các mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại để dễ dàng quản lý khi sử dụng nhiều mẫu. Nếu không thì có thể ghi là YY.

Ví dụ về ký hiệu mẫu hóa đơn điện tử và ký hiệu hóa đơn điện tử

1C23TAA

Hóa đơn điện tử GTGT có mã CQT được lập năm 2023, là loại hóa đơn do doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đăng ký với CQT.

2C23TBB

Hóa đơn bán hàng có mã CQT được lập năm 2023, là loại hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đăng ký với CQT.

1C23LBB

Hóa đơn giá trị gia tăng có mã CQT được lập năm 2023, là loại hóa đơn điện tử được cấp bởi CQT theo từng lần phát sinh.

1K23DAA

Hóa đơn điện tử GTGT không có mã CQT được lập năm 2023, là hóa đơn điện tử đặc thù không yêu cầu phải có các tiêu thức do doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng.

6K23NAM

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử không có mã CQT, được lập năm 2023, là loại hóa đơn do doanh nghiệp đăng ký với CQT.

6C23BAB

Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử loại có mã CQT, được lập năm 2022 do doanh nghiệp đăng ký với CQT.


Tổng hợp các mẫu hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Tại phụ lục số 1 của Thông tư 68/2019/TT-BTC có đính kèm 5 mẫu hóa đơn điện tử tham khảo. Quý khách có thể dựa vào các mẫu hóa đơn này để thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn một cách nhanh chóng và chính xác.


Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng


Được sử dụng để khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ cho các doanh nghiệp, cá nhân.
mau-hoa-don-dien-tu-gia-tri-gia-tang.jpg
Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng

Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng điện tử

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể sử dụng mẫu hóa đơn này để khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
Mẫu hóa đơn bán hàng điện tử
Mẫu hóa đơn bán hàng điện tử

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

Đây là mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử được dùng để ghi chép các thông tin liên quan như nội dung xuất kho, người vận chuyển, phương tiện vận chuyển,...

mau-phieu-xuat-kho-kiem-van-chuyen-dien-tu.jpg
Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng đặc thù

Với các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng đặc thù cho người tiêu dùng thì cần lập mẫu hóa đơn điện tử này.
Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng đặc thù
Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng đặc thù
Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng đặc thù bằng ngoại tệ Với các tổ chức, doanh nghiệp bán hàng đặc thù thu bằng ngoại tệ thì lập hóa đơn theo mẫu dưới đây.
mau-hoa-don-dien-tu-gia-tri-gia-tang-dac-thu-bang-ngoai-te.jpg
Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng đặc thù bằng ngoại tệ

Các mẫu hóa đơn điện tử đẹp và hợp lệ trên phần mềm Fast e-Invoice

Các doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn điện tử cần lưu ý nội dung của hóa đơn phải đáp ứng đúng theo quy định của Nhà nước. Hiểu được nhu cầu này, CÔNG TY PHẦN MỀM FAST đã xây dựng hệ thống các mẫu hóa đơn điện tử có sẵn trên phần mềm hóa đơn điện tử Fast e-Invoice. Các mẫu hóa đơn vừa đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của hóa đơn, vừa đảm bảo tuân theo quy định mới nhất của Bộ tài chính.

Mẫu hóa đơn điện tử có sẵn trên Fast e-Invoice theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

1. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

1-FI-TT78-Chung-tu-khau-tru-thue-tncn.jpg

=> Tải mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN [Tải mẫu]

2. Hóa đơn bán hàng tiếng Việt và song ngữ
2-FI-TT78-Hoa-don-ban-hang-thuong.jpg

=> Tải mẫu hóa đơn bán hàng tiếng Việt [Tải mẫu]

=> Tải mẫu hóa đơn bán hàng song ngữ [Tải mẫu]

3. Hóa đơn giá trị gia tăng tiếng Việt và song ngữ
3-FI-TT78-Hoa-don-GTGT-1thue-thuong.jpg

=> Tải mẫu hóa đơn giá trị gia tăng tiếng Việt [Tải mẫu]

=> Tải mẫu hóa đơn giá trị gia tăng song ngữ [Tải mẫu]

4. Hóa đơn giá trị gia tăng nhiều thuế suất

4-FI-TT78-Hoa-don-gtgt-nhieu-thue-thuong.jpg

=> Tải mẫu hóa đơn giá trị gia tăng nhiều thuế suất tiếng Việt [Tải mẫu]

=> Tải mẫu hóa đơn giá trị gia tăng nhiều thuế suất song ngữ [Tải mẫu]

5. Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

4-FI-TT78-phieu-xuat-kho-hng-gui-ban-dai-ly-thuong.jpg

=> Tải mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý tiếng Việt [Tải mẫu]

=> Tải mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý song ngữ [Tải mẫu]

6. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

5-FI-TT78-Phieu-xuat-kho-noi-bo-thuong.jpg

=> Tải mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ tiếng Việt [Tải mẫu]

=> Tải mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ song ngữ [Tải mẫu]

7. Hóa đơn bán hàng trong khu phi thuế quan

6-FI-TT78-Hoa-don-ban-hang-Phi-thue-quang-thuong.jpg

=> Tải mẫu hóa đơn bán hàng trong khu phi thuế quan tiếng Việt [Tải mẫu]

=> Tải mẫu hóa đơn bán hàng trong khu phi thuế quan song ngữ [Tải mẫu]

Fast e-Invoice - Phần mềm hóa đơn điện tử uy tín nhất hiện nay

Fast e-Invoice là một trong những phần mềm hóa đơn điện tử được ưa chuộng hiện nay. Phần mềm hỗ trợ đắc lực cho người dùng trong việc lập hóa đơn, lưu trữ và quản lý hóa đơn điện tử.

Lợi ích khi sử dụng phần mềm Fast e-Invoice do CÔNG TY PHẦN MỀM FAST phát hành:

  • Tiết kiệm chi phí in ấn, vận chuyển và lưu trữ, bảo quản hóa đơn.
  • Không phải lo lắng về vấn đề hư hỏng hay mất hóa đơn.
  • Xuất hóa đơn trực tiếp một cách nhanh chóng chỉ với vài thao tác đơn giản.
  • Có cả bản sử dụng Online và bản cài đặt trực tiếp cho người dùng.
  • Hỗ trợ dịch vụ chữ ký số bằng Token hoặc HSM.
  • Cho phép truy cập không giới hạn người dùng khi tra cứu hóa đơn.

Ngoài ra, Fast e-Invoice còn có tính năng khấu trừ thuế TNCN và quản lý hóa đơn đầu vào. Từ đó đáp ứng mọi nghiệp vụ hóa đơn điện tử của quý khách mà không cần tích hợp thêm bất kỳ phần mềm nào khác.

Trên đây, CÔNG TY PHẦN MỀM FAST vừa chia sẻ đến quý khách những thông tin liên quan đến mẫu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 và Nghị định 123. Hy vọng với những chia sẻ này, quý khách đã có thể tiến hành quá trình sử dụng hóa đơn điện từ hiệu quả và thuận lợi nhất. Mọi thắc mắc khác về hóa đơn chuyển đổi, hủy hóa đơn, điều chỉnh hóa đơn, xuất hóa đơn.... quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp tận tình!


THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Văn phòng FAST tại Hà Nội: (024) 7108-8288.

 • Văn phòng FAST tại Đà Nẵng: (0236) 381-0532.

 • Văn phòng FAST tại TPHCM: (028) 7108-8788.

Hoặc quý khách có thể chat trực tiếp tại website www.invoice.fast.com.vn  hoặc Fanpage Phần mềm FAST để được tư vấn.

Ý kiến bạn đọc (0 bình luận)
Bạn có thể quan tâm
[Mua 1 tặng 1] Mua phần mềm kế toán FAST tặng phần mềm hóa đơn điện tử
FAST triển khai thành công dự án hóa đơn điện tử xăng dầu cho Công ty Hương Thủy
Chứng thư số là gì? Phân biệt chứng thư số và chữ ký số?
Hướng dẫn cách hạch toán thuế TNCN chi tiết
IFRS là gì? Tất tần tật những thông tin về IFRS mà bạn cần biết
Các mẫu chứng từ và hóa đơn điện tử trên Fast e-Invoice theo TT 78/2021-TTBTC
Fast e-Invoice: Phát hành hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền
Fast e-Invoice tích hợp tính năng gửi hóa đơn điện tử qua Zalo
Phần mềm FAST đáp ứng Nghị định 44/2023/NĐ-CP về áp dụng mức thuế suất GTGT 8%
Fast e-Invoice cập nhật tính năng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
Tin nhiều người đọc
FAST ra mắt giải pháp hóa đơn điện tử Fast e-Invoice
 
Tại sao phần mềm đám mây hiệu quả cho doanh nghiệp?
 
6 Giai đoạn trong quy trình phát triển một hệ thống thông tin
 
Giới thiệu về giải pháp hóa đơn điện tử Fast e-Invoice
 
Các công việc của kế toán là gì?
 
VIDEO CLIP

LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

VĂN PHÒNG TẠI TP HÀ NỘI

Ðịa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CT1B, Khu VOV, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

 Tổng đài: (024) 7108-8288/ 8888-8288

Hỗ trợ ngoài giờ: (024) 7108-8288/ 8888-8288 (line 4)


VĂN PHÒNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Ðịa chỉ: Số 29, Đường số 18, Khu phố 4, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Tổng đài mua hàng: (028) 7108-8788

Tổng đài CSKH: 1900-6811

Fax: (028) 3848-6068


VĂN PHÒNG TẠI TP ÐÀ NẴNG

Ðịa chỉ: Số 59B Lê Lợi, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

 Tổng đài: (0236) 381-0532

Fax: (0236) 381-2692

Hỗ trợ ngoài giờ: 090-588-8462


DMCA.com Protection Status

Họ tên(*)

Tỉnh/Thành phố
Yêu cầu
Điện thoại(*)
Email(*)